ALGEMENE VOORWAARDEN DUIN EN BOLLEN VIERDAAGSE

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
2. Evenement: een wandelevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een
door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het
evenement
4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement
5. Organisator: Duin en Bollen Vierdaagse BV (KvK
83521992)
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst


ARTIKEL 2 DEELNAME

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon
die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde
minimumleeftijd heeft bereikt. Zie www.db4daagse.nl
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe
strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het
inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de
algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde
inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is
dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel
te laten nemen
4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk na toestemming
van de Organisator
5. Indien een Deelnemer aan het onderdeel 40km, 30km, 20km, 15km en
KidsWalk is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde
inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor
ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats
Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van
de hogere afstand alleen na overleg met de Organisator
6. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld
inclusief bestelde extra’s, en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht
daadwerkelijke deelname
7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan
gaan, kan de Deelnemer kiezen voor een voucher voor het volgende Evenement of
afzien van deze optie met andere woorden doneren van het inschrijfgeld. Kan de
Deelnemer geen gebruik maken van de voucher tijdens het volgende Evenement
dan kan de Deelnemer na het einde van de vouchertermijn het inschrijfgeld
terugbetaald krijgen. De deelnemer dient daarvoor een aanvraag te doen bij de
Organisatie. Mocht een Deelnemer bij voorbaat niet kunnen meedoen aan het
volgende evenement dan kan de Deelnemer terugbetaling van het Inschrijfgeld
vragen bij de Organisatie
Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de
Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde
extra’s zoals bijvoorbeeld graveren medaille, SMS-Service. Uitzondering hierop is
een eventueel besteld T-Shirt. Deze wordt gerestitueerd. Overige uitgaven, kosten
enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed
8. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het
Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De
Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de
te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen
restitutie van het inschrijfgeld plaats
9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden
doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer
gemaakte kosten


ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor
enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de
Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te
rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor
ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of
overlijden
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de
verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade tot ten hoogste het
bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. De
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement
3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze
eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben
voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk
en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te
laten keuren
4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen
het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade
5. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) en provincie waarin het
Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van
aansprakelijkheid


ARTIKEL 4 PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in
een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan
de Organisator tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners
ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen
tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het
verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens,
waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De
Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot
het samenstellen van ranglijsten waarin de Deelnemer wordt genoemd en openbaarmaking van
zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via
internet. De Organisator verklaart met alle gegevens van de Deelnemer zorgvuldig om te gaan en
deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn ingeleverd.
Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke
rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij
gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht
aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.


ARTIKEL 5

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke
reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de
voorwaarden.


 

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.